"เพลี้ยกระโดด"จ้องเล่นงานข้าวรอบใหม่!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

                กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวนาทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตภาคกลางในบางพื้นที่ที่เริ่มมีการปลูกข้าวอยู่ในระยะกล้า ระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสมต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หรือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอาจเคลื่อนย้ายจากแปลงข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว หรืออพยพมาตามลมมรสุมเข้ามาทำลายข้าวได้

 

"เพลี้ยกระโดด"จ้องเล่นงานข้าวรอบใหม่!

 

                เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงปากดูด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยง จากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นเหนือระดับน้ำเล็กน้อย หรือที่เส้นกลางใบหลังใบข้าวโดยใช้ปากแทงดูดกิน น้ำเลี้ยงจากท่อน้ำและท่ออาหาร ทำให้ต้นข้าวแสดงอาการใบเหลืองเติบโตช้า ถ้าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดรุนแรง ต้นข้าวจะแสดงอาการไหม้แห้งคล้ายถูกน้ำร้อนลวก ทำให้ข้าวแห้งตาย

               โดยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะ สามารถพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและอาหาร เช่น เมื่อมีอาหารมากจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกสั้นและขยายพันธุ์ได้มาก แต่เมื่ออาหารมีน้อยจะพัฒนาตัวเองเป็นชนิดปีกยาวเพื่ออพยพไปยังแหล่งอาหารอื่น โดยเฉพาะในพื้นที่การปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 และชัยนาท 80 เป็นต้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

                1. ในฤดูปลูกถัดไปควรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น กข 6 กข 31 กข 41 กข 47 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 เป็นต้น และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง

 

"เพลี้ยกระโดด"จ้องเล่นงานข้าวรอบใหม่!

 

                2. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศในแปลงนามาวิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลงจากสถานการณ์จริง

                3. ในแหล่งที่มีการระบาดให้ควบคุมระดับน้ำในนา ตั้งแต่หลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งท้อง ควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดินเปียกหรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

                4. ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย (เชื้อสด) อัตรา 1 กิโลกรัม (2 ถุง) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นข้าวในบริเวณที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ควรทำในเวลาเย็น)

                เกษตรกรจึงควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้รีบแจ้งการระบาดและขอคำแนะนำในการป้องกันกำจัดที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านโดยทันที

 


เปิดอ่าน