4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ! เหตุภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน

ภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน, 4ผลไม้หลักแดนใต้ผลผลิตวูบ, คาดการณ์ผลไม้ภาคใต้, ผลผลิตลดลง, สาเหตุสภาพอากาศแปรปรวน, ประสบภัยบแล้ง, ข่าวเกษตรทำกิน, คมชัดลึก, 4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ, เหตุ, ภัยแล้ง, อากาศ, แปรปรวน

ก.เกษตรฯ คาดสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ “ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง” ปีนี้!ผลผลิตลดลง 5.86% เหตุเพราะอากาศที่แปรปรวน และประสบปัญหาภัยแล้ง

            นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ ปี 2559 ว่า ปีนี้ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้มี 4 ชนิดได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีภาพ รวมปีนี้ผลผลิตลดลงทุกชนิด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.59) ซึ่งจากการประมาณการเบื้องต้น คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 450,619 ตัน โดยขณะนี้มีผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่า ผลผลิตลดลงร้อยละ 5.86 (ปี 2558 ผลผลิต 478,643 ตัน) ประมาณการผลผลิต เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และประสบปัญหาภัยแล้ง

 

4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ! เหตุภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน

ทุเรียน

           ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ปี 2559 คาดว่า มีผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยจะแบ่งสถานการณ์เก็บเกี่ยว ดังนี้ภาคใต้ตอนบน (ประมาณการผลผลิต 340,262 ตัน) ขณะนี้ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด เก็บเกี่ยวไปแล้ว 63,220.95 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.58 โดย ทุเรียน (ประมาณการผลผลิต 184,788 ตัน) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 54,574.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 29.53 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก 60 - 80 บาท/กก.เกรดคละ 40 - 70 บาท/กก.

 

4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ! เหตุภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน

มังคุด-ลองกอง

            มังคุด (ประมาณการผลผลิต 70,446 ตัน) ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแล้ว 6,498.68 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.23 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคามังคุดผิวมันเกรดส่งออก 60 - 129 บาท/กก. เกรดคละ 22 - 60 บาท/กก. เงาะ (ประมาณการผลผลิต 51,634 ตัน) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 1,889.70 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.66 ราคา อยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาเงาะคละ 20 - 60 บาท/กก. ลองกอง (ประมาณการผลผลิต 33,394 ตัน) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 257.91 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.77 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาลองกองช่อเกรด 1 อยู่ที่ 45 บาท/กก. ลองกองเกรด 3 อยู่ที่ 35 บาท/กก.

 

4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ! เหตุภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน

เงาะ

            ภาคใต้ตอนล่าง (ประมาณการผลผลิต 110,357 ตัน) ขณะนี้ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด เก็บเกี่ยวไปแล้วจำนวน 2,101.27 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.90 โดยแบ่งสถานการณ์เก็บเกี่ยวเป็นรายชนิดผลไม้ ดังนี้ ทุเรียน (ประมาณการผลผลิต 39,868 ตัน) ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแล้ว 1,758.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.41 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออกอยู่ระหว่าง 48 - 52 บาท/กก. เกรดคละ 40 - 80 บาท/กก.

            มังคุด (ประมาณการผลผลิต 17,862 ตัน) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 236.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดคละ 30 - 90 บาท/กก. เงาะ (ประมาณการผลผลิต 15,073 ตัน) เก็บเกี่ยวไปแล้ว 90.06 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาเงาะตะกร้า 40 - 50 บาท/กก. ราคาเงาะคละ 55 บาท/กก. ลองกอง (ประมาณการผลผลิต 37,554 ตัน) เก็บเกี่ยวไปแล้ว16.71 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาลองกองช่อเกรด 1 อยู่ที่ 60 บาท/กก. เกรด 3 อยู่ที่ 40 บาท/กก.

 

4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ! เหตุภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน

ลองกอง

           สำหรับการบริหารจัดการผลไม้นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ ให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรบูรณาการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นกลไกหลักบริหารจัดการและกำกับดูแล มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เป็นแกนกลางในการบูรณาการบริหารจัดการผลไม้ภาพรวม

 

4ผลไม้หลักแดนใต้ลดวูบ! เหตุภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน

  

         โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ โดยจัดสมดุลอุปสงค์–อุปทาน เน้นพัฒนาคุณภาพผลผลิตเป็นหลัก ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่ การป้องปรามผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด สนับสนุนการกระจายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูป ผลักดันการส่งออก รวมทั้ง ส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


เปิดอ่าน