4มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ! ช่วยชาวสวนผลไม้ประสบแล้ง

เร่งช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 59 ใน.35 จังหวัด หลัง ครม.ไฟเขียวฟื้นฟู พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

                พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที่ 35 จังหวัด พื้นที่รวมทั้งสิ้น  328,500 ไร่ เกษตรกร  95,000 ราย

               โดยเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถฟื้นฟูการผลิตไม้ผลที่ได้รับความเสียหาย และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนไม้ผลเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้ได้อย่างยั่งยืน

              สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ จำแนกเกษตรกรเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. เกษตรกรที่สวนไม้ผลเสียหายสิ้นเชิง 2.เกษตรกรที่สวนไม้ผลได้รับผลกระทบทำให้ต้นเหี่ยวเฉาหรือผลผลิตลดลง โดยในแต่ละกลุ่มมีแนวทางการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ

             1.มาตรการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากงวดชำระเดิม และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี ให้ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด จำนวน 95,000 ราย

             2.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลงทุนสร้างแหล่งน้ำสำรอง และการบริหารจัดการน้ำ รายละไม่เกิน 130,000 บาท โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยอัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน MRR=7) และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรก

             โดยให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 ปี และช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด เป้าหมาย 95,000 ราย สำหรับกำหนดชำระคืน และหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด ทั้งนี้ การดำเนินการมาตรการนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งน้ำที่ทางราชการดำเนินการให้มาก่อน

             3.มาตรการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกใหม่ ทดแทนผลไม้เดิมหรือเป็นประเภทไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อัตราไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ให้แก่เกษตรกรประเภทเสียหายสิ้นเชิงที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวนเป้าหมาย 11,600 ราย

             4.มาตรการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการผลิต และการตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์ โดยให้ดำเนินการกับเกษตรกรทั้งหมด จำนวนเป้าหมาย 95,000 ราย

             ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาใกล้บ้าน ภายใน 31 สิงหาคม 2559 โดย ธ.ก.ส.จะพิจารณาอนุมัติเงินกู้ภายใน 31 ตุลาคม 2559 สำหรับการอบรมให้ความรู้เกษตรกรดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 31 ธันวาคม 2559

 

 


เปิดอ่าน