อีก8จังหวัดยังเจอแล้ง! ชะลอปลูกข้าวให้รอฝน!

ก.เกษตรฯ,รายงานสถานการณ์น้ำ,อีก8จว.ขังเจอแล้ง,เตือนชาวนาให้รอฝน,ข่าวเกษตร,คมชัดลึก

ก.เกษตรฯ รายงานสถานการณ์น้ำ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ยังคงประสบภัยแล้งอีก 8 จังหวัด

             พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งอีกจำนวน 8 จังหวัด 50 อำเภอ 276 ตำบล 2,498 หมู่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2559 เหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งเพียงร้อยละ 3 ในขณะที่ ปี 2556 มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ร้อยละ 31 ปี 2557 ร้อยละ 5.9 และปี 2558 มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ร้อยละ 9.3 อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังต้องเฝ้าคิดตามสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งต่อไป
            สำหรับสถานการณ์น้ำใน 33 เขื่อนหลัก พบว่ามีปริมาณน้ำทั้งสิ้นจำนวน 7,378 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังถือว่ามีปริมาณน้ำน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับปี 2556 – 2558 ที่ผ่านมา และสำหรับสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 อ่างฯ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ มีปริมาตรน้ำใช้การได้รวม 1,314 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7 ทั้งนี้ มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น จำนวน 482 ล้าน ลบ.ม. หรือเฉลี่ยวันละ 68 ล้าน ลบ.ม.
           “ส่วนสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว พบว่า ณ วันที่ 15 มิ.ย. 59 มีการเพาะปลูกข้าวในเขตชลประทานแล้ว จำนวน 1.47 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน จำนวน 4.45 ล้านไร่ รวมทั้งสิ้น 5.9 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังคงขอให้เกษตรกรระมัดระวังในการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังต้องขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก ทั้งนี้ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ต่อไป” พลเอก ฉัตรชัยกล่าว

 


เปิดอ่าน