ไม้ผลตะวันออก ฤดูผลิต’59ลด!

ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2559 พบผลผลิตลดลงทุกชนิดโดยได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและวาตภัย

              โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประเมินผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกในพื้นที่ จ.จันทบุรี ระยอง และตราด ปี 2559 ของคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการเกษตร ในไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง พบว่าปีนี้ภาพรวมผลผลิตลดลงทุกชนิด โดยคาดการณ์ผลผลิตที่จะออกในปีนี้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.) 

              ทุเรียน ปี 2559 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 279,588 ตัน ลดลง จากปี 2558 คิดเป็น ร้อยละ 17.19 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวาตภัย ส่งผลให้ต้นทุเรียนที่กำลังติดผลอ่อนร่วงเสียหายเป็นจำนวนมาก และจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน้ำรดต้นทุเรียน ผลเล็กร่วงและบางส่วนต้องตัดผลทุเรียนที่ยังไม่ได้อายุเก็บเกี่ยวทิ้งเพื่อรักษาต้นไว้ บางพื้นที่มีฝนตกส่งผลกระทบต่อทุเรียนซึ่งได้รับน้ำไม่เพียงพอในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทุเรียนผลใหญ่ที่ใกล้เก็บเกี่ยวแตกเสียหาย โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายน ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 67 

               มังคุด คาดว่าจะมีผลผลิต 97,711 ตันลดลง จากปี 2558 คิดเป็น ร้อยละ 14.53 ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรบางรายไม่มีแหล่งน้ำของตนเอง ต้องซื้อน้ำรดเพื่อรักษาต้นให้คงอยู่มากกว่าที่รดเพื่อเลี้ยงสร้างผล จึงทำให้มังคุดสลัดลูกเล็กทิ้งมาก และมังคุดที่อยู่ในระยะพัฒนาผลขาดน้ำทำให้ผลมังคุดชะงักการเจริญเติบโต ผลที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีขนาดเล็ก น้ำหนักต่อผลน้อย ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 

              เงาะ คาดว่าจะมีผลผลิต 136,284 ตัน ลดลงจากปี 2558 คิดเป็น ร้อยละ 36.89 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผลของเงาะ และมีพายุฤดูร้อนในช่วงระยะที่เงาะกำลังออกดอก ทำให้ดอกร่วงและแตกใบอ่อนแทนเป็นจำนวนมาก ส่วนที่ออกช่อดอกและติดผลแล้วกระทบแล้งช่วงเดือนเมษายน ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 

              ลองกองคาดว่าจะมีผลผลิต 48,874 ตัน ลดลง จากปี 2558 คิดเป็น ร้อยละ 6.64 ซึ่งปีนี้ลองกองมีการกระจายการออกดอกและติดผลหลายรุ่น และประสบภาวะภัยแล้งทำให้ต้นลองกองขาดน้ำ บางส่วนดอกแห้ง ไม่พัฒนาเป็นผล ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม

  

                                                                          


เปิดอ่าน
คลิปเกี่ยวข้อง
ดูทั้งหมด >>