ศาสนา-พระเครื่อง : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

โผสมณศักดิ์ปี56'เจ้าคุณธงชัย'ขึ้นรองสมเด็จ

เปิดโผสมณศักดิ์ปี56 'เจ้าคุณธงชัย'วัดไตรมิตรขึ้นรองสมเด็จ ว่าที่พระพรหมมังคลาจารย์ เช่นเดียวกับพระพรหมวิสุทธาจารย์วัดเครือวัลย์เป็นว่าที่พระพรหมวิสุทธาจารย์

               18ต.ค.2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้รับรองมติเรื่องขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ประจำปี 2556 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ของคณะธรรมยุตและมหานิกายเสนอ จำนวน 71 รูป ดังนี้   พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ พร้อมราชทินนามและนามสร้อย จำนวน 2 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 1 รูป และมหานิกาย 1 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม จำนวน 4 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 1 รูป มหานิกาย 3 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 6 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 2 รูป มหานิกาย 4 รูปนั้น

               นั้นล่าสุดเฟซบุ๊ก"พัดยศ ในพระราชพิธี" ได้เปิดเผยรายชื่อสมณศักดิ์ที่ผ่านมาเห็นชอบบางส่วนดังนี้ พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.5) เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหารแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อย เป็นรองสมเด็จว่าที่พระพรหมวิสุทธาจารย์  ขณะที่พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย  ธมฺมธโช ป.ธ.6) วัดไตรมิตรวิทยาราม  เป็นรองสมเด็จว่าที่พระพรมมังคลาจารย์   

               ขณะพระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นพระธรรมเมธากร    พระเทพปริยัติวิธาร วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพระธรรมมหาวีรนุวัตร   พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี   เป็นพระธรรมวิมลโมลี พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็นพระเทพญาณเวที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW