: เลียบค่าย
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553

การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ตำรวจทุกนายพึงรับใส่เกล้าฯ และปฏิบัติอย่างจริงจังนับแต่นี้เป็นต้นไป

                เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ : ถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญที่สุด

                หลักการปฏิบัติหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ของตน (ตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้) ให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาท และด้วยมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ อย่างมีเหตุมีผล โดยให้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง ประคับประคองกายและใจให้เที่ยงตรง และหนักแน่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่

                ข้อควรระวัง : อย่าทำสิ่งที่มิใช่หน้าที่ตนอย่างเด็ดขาด จะทำความเสื่อมเสียมาสู่องค์กรตำรวจ และประเทศชาติได้

                พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีสาระสำคัญสรุปสำหรับตำรวจทุกระดับได้นำมาเป็นธงชัย สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2554 เป็นต้นไปนี้ จะสามารถนำเกียรติภูมิอันรุ่งโรจน์นำมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างแน่นอน

                เลิกเสียทีการประดิษฐ์ชื่อโครงการหรูหรา โดยอ้างว่าเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตำรวจ หรือเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน แต่ทำพอให้เกิดขึ้นเป็นข่าวชั่วครั้งชั่วคราว แล้วเลิกไม่สนใจอีก

                หรือการที่ผู้บังคับบัญชาบางท่านของ สตช.แสดงวาทกรรม, แสดงบทนำเด่นในเรื่องที่มิใช่ ภาระหน้าที่โดยตรงของตำรวจ ให้เป็นข่าวเหนือเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกัน ประชาชนเหม็นเบื่อเต็มที

                การปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นตำรวจจริงๆ ซึ่งมีเป้าหมาย, มีหลักการและข้อควรระวัง ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้

                ขอให้รับใส่เกล้าฯ ไว้ทุกคนที่เป็นตำรวจไทย

คมพิทักษ์ราษฎร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW