ภูมิภาค-ชุมชนเมือง : ชุมชนเมือง
วันที่ 2 เมษายน 2552

ขับรถเข้าลาว ต้องขอพาสปอร์ตรถและใบขับขี่รูปแบบใหม่

กรมการขนส่งทางบกแนะประชาชนที่จะขับรถยนต์ไปลาวช่วงสงกรานต์ ติดต่อขอพาสปอร์ตรถและใบขับขี่รูปแบบใหม่ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ส่วนการนำรถไปมาเลเซียต้องแปลสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ ติดต่อดำเนินการได้ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แนะประชาชนที่จะขับรถไปท่องเที่ยวที่ประเทศลาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องติดต่อขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือ พาสปอร์ตรถ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เพียงนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ซึ่งเจ้าของรถจะได้รับพาสปอร์ตรถและสติกเกอร์แสดงประเทศ สำหรับนำไปติดไว้ที่รถ ก่อนนำรถเข้าประเทศลาว
 ส่วนเอกสารของผู้ขับรถหรือผู้เดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) จากรมการกงสุลและหนังสือผ่านแดน ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ ณ ที่ทำการ บริษัท ขนส่ง จำกัด ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชายแดนไทย-ลาว โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปแสดง
 สำหรับผู้ขับรถหากมีใบอนุญาตขับรถแบบเก่า จะต้องนำใบอนุญาตขับรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งประเทศจังหวัด หากมีใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ ซึ่งถ่ายรูปเจ้าของลงบนบัตรและมีข้อความภาษาอังกฤษกำกับข้อความภาษาไทย สามารถใช้ขับรถในประเทศลาวและประเทศในกลุ่มอาเซียนได้โดยไม่ต้องนำไปแปลอีก
 กรณีที่ต้องการนำรถเข้าไปประเทศมาเลเซีย จะต้องแปลสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ โดยนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หลังจากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการผ่านแดน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 หากประสงค์จะเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถเป็นรูปแบบใหม่ สามารถดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเช่นกัน เพียงนำใบอนุญาตฉบับเดิมพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนใบอนุญาตและค่าคำขอจำนวน 105 บาท และค่าบริการถ่ายรูปอีก 100 บาท เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW