กลับหน้าแรก
ปณิธานราชาสู่ ‘ล้านดวงใจอาสา’ ทำดีเพื่อแผ่นดิน
ตลอดมาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อราษฎรนั้นมากมายเหลือคณานับ ไม่ว่าจะในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การเกษตร การสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ

มาวันนี้ ในกาลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็น “พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี”

ทุกรอยพระยุคลบาทของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 10 ก็ทรงสานต่อในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน และขยายผลต่อยอดอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมทรงประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร และโปรดเกล้าฯ ให้มีโครงการช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ

หนึ่งในนั้น คือโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม–5 ธันวาคม 2560 โดยมีพระราชประสงค์ที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆ บริเวณรอบพระราชวังดุสิต ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพระองค์ ก่อนขยายผลต่อยอดออกไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน ระหว่างนี้ยังมีการจัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560 ด้วย

ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560-28 กรกฎาคม 2561 โดยดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน

และในช่วงสุดท้าย ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560-5 ธันวาคม 2561 เป็นการดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เพียงแค่เริ่มต้น ในระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2560 อันเป็นวันเปิดรับลงทะเบียนโดยไม่จำกัดเพศและวัย ก็พบว่าประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง กันอย่างล้นหลาม รวมแล้วช่วงแรกมีคนไทยหัวใจจิตอาสาสมัครเกือบ 2,000 คน

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของให้ทุกๆ จิตอาสา ดังนี้ “หมวกแก๊ปสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง สมุดจดเรื่องความดี” อันจะนับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นแนวร่วมดวงใจเดียวกันในโครงการนี้ และเพื่อให้เราได้บันทึกความดีไว้เป็นเกียรติประวัติของตนเองอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนคนไทยเข้าร่วมจำนวนมาก เช่นวันที่ 2 มิถุนายน 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง และสำรวจขุดลอกคูคลองกับท่อระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่และเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 เขตลาดพร้าว และชุมชนบ้านพักรถไฟ คลองบางซื่อ เขตบางซื่อ ด้วยการขุดลอกคลองบางซื่อที่มีผักตบชวาแน่นหนาและขยะมูลฝอยจำนวนมาก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประชาชนจิตอาสาเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่อย่างหนาแน่น รวมทั้งขยะมูลฝอยต่างๆ จากคลองกระเฉด ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และลำรางบางกระบือ ชุมชนริมคลองพลับพลา 2 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทาน ได้แก่ สำนักพระราชวัง หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันขุดลอกคูคลองต่างๆ ร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นในคลองตาเปีย เขตประเวศ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 กลุ่มเครือข่ายไทยสามัคคี กลุ่มนักศึกษา ไทยอาสาป้องกันชาติ และภาคประชาชนต่างๆ ร่วมกันแสดงพลังสามัคคี ประกาศเจตนารมณ์และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “ร่วมทำความดี ไทยสามัคคี จงรักภักดีสถาบัน” จาก สวนสันติภาพ ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง หากทุกวันนี้จิตอาสาด้วยหัวใจยังคงทำประโยชน์ต่อไปเพื่อสังคมไทย แตกยอดออกไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากมายเกินจะนับได้

สิ่งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนไทยเกิดจิตสำนึกในการทำความดีแล้ว ยังเป็นการเชิดชูคนทำความดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นหลักธรรมพื้นฐานของชีวิตใน “สังคหวัตถุ” หรือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน อยู่ร่วมกันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน