รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2560

ประชาสัมพันธ์   23 ส.ค. 2560

....

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา ปี 2560 นี้จัดงานด้วยแนวคิดการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “ศาสตร์พระราชา พัฒนา ประชารัฐวิสาหกิจไทย” ซึ่งเป็นการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ที่แสดงให้เห็นว่า การพัฒนารัฐวิสาหกิจจะยั่งยืนด้วยความพอเพียง เช่น

“ความพอเพียง คือพอประมาณ” โดยกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจไทยให้ลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ไม่ลงทุนที่ไม่จำเป็น ไม่มากไป ไม่น้อยไป และไม่สร้างภาระหนี้เกินตัวให้กับประเทศ

“ความพอเพียง อย่างมีเหตุมีผล” รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจน
และดำเนินงานอย่างมีเหตุมีผล ให้เกิดสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“ความพอเพียง โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี” เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ให้มีความยั่งยืน
ในระยะยาว มีการบริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล ให้เกิดความยั่งยืน

“ความพอเพียง ด้วยความรู้คู่คุณธรรม” การนำความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน และส่งเสริมการนำหลักคุณธรรมจริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรคุณธรรม

ผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน

3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล

1) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

         และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

        2) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

                สินทรัพย์ จำกัด และ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                   3) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, โรงพิมพ์ตำรวจ และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย

   จำกัด (มหาชน) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) , การประปานครหลวง

   และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัล

        1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

        2) ประเภทชมเชย ได้แก่ การประปานครหลวง และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัล

        1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน

        2) ประเภทเชิดชูเกียรติ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล


เปิดอ่าน 384