Smart People สร้างคนรุ่นใหม่ รับ EEC

เศรษฐกิจ   8 ธ.ค. 2560

....

“การศึกษา” ถือเป็นอีกมาตรการสำคัญเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อผลิตแรงงานให้ทันกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและแรงงานทักษะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์และรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การพัฒนา “คนไทย 4.0” จึงนับเป็นอีกภารกิจหลักที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดภายใต้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในพื้นที่อีอีซี มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการอีอีซี เพื่อให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) จึงเห็นชอบและสั่งการให้จัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดย แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคคลากรฯ มี 4 ทิศทางหลัก คือ  1) เน้นการผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ ตามความต้องการของตลาด โดยเฉพาะงานที่มีรายได้สูงสำหรับคนทั่วไป ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาจบมาแล้วไม่มีงานทำหรือการทำงานต่างระดับ 2) ให้ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานของ รัฐคอยเป็นผู้ให้ ความช่วยเหลือ  3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านต่างๆ ที่ในประเทศไทยยังต้องการเข้ามาท างานและฝึกอบรมบุคลากรไทย 4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก ผลิตบุคลากรสนองความต้องการของ ภูมิภาค โดยเฉพาะใน ด้านการบิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และ การแพทย์  อนุมัติงบประมาณจากงบกลาง ปี 2561

สำหรับโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ในกรอบวงเงิน 861.02 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ในปี 2561 ผลิตครูต้นแบบในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเร่งด่วนอย่างน้อย 150 คน  จัดโครงการให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศ จำนวนอย่างน้อย 40,000 คน  และจัดโครงการให้เกษตรกร อย่างน้อย 10,000 รายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่จากสถาบันชั้นนำและมหาวิทยาลัย  ที่ประชุมให้นำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรฯ ไปรับความคิดเห็นจาก ประชาคมการศึกษาในพื้นที่ EEC  เพื่อนำมาปรับปรุงแผนและโครงการในระยะปานกลาง (2562-64) โดยเร็ว

อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคแรงงานเร่งด่วน คือการวางแนวทางพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด วางแผนการทำงานและผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์แผนอีอีซี โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ขึ้น ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคน พร้อมมีการวางแผนการผลิต 934,884 คน ได้แก่ ชลบุรี 77,865 คน ระยอง 822,770 คน และฉะเชิงเทรา 34,249 คน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะยิ่งเพิ่มความต้องการยิ่งขึ้นในไม่กี่ปีข้างหน้า


เปิดอ่าน 425