เครือข่ายอนาคตไทยเดินหน้าแคมเปญ “อย่าให้ใครว่าไทย” เผยแพร่สื่อรณรงค์ปี 2560 สนับสนุนการสร้างวิถีชีวิตใหม่ไม่ฟุ้งเฟ้อ หวังให้คนไทยเข้าใจความพอเพียงที่แท้จริง

เศรษฐกิจ   20 มี.ค. 2560

“เครือข่ายอนาคตไทยรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยยุคใหม่ให้ใช้แนวคิดของความพอเพียง ลด ละ ความฟุ้งเฟ้อ ผ่านสื่อรณรงค์ที่พัฒนาให้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างนิสัยใหม่ในทุกวัน ด้วยข้อแนะนำการใช้ชีวิตที่พอเพียงบนปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ พร้อมกับเผยแพร่คลิป Video ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเร็วๆ นี้”

เครือข่ายอนาคตไทยเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ระดับประเทศ Thailand Campaign ภายใต้ชื่อ "อย่าให้ใครว่าไทย"  ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติลดเลิกพฤติกรรมเชิงลบ (ขี้โกง ฟุ้งเฟ้อ มักง่าย ไร้สติ) โดย 6 องค์กรหลักผู้ริเริ่ม ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสภาหอการค้าไทย ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้นจำนวน 112 องค์กร

นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนาในนามเครือข่ายอนาคตไทย เล่าถึงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 ทั้งปฏิทินและแอปพลิเคชัน “คิดดี...มีตังค์” ในช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทย โดยเป้าหมายหลักของสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 คือการเปลี่ยน “Mindset” ซึ่งก็คือ “ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม” ของคนไทยยุคใหม่ให้ใช้แนวคิดของความพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วยพื้นฐานของความรู้ และคุณธรรม อันตั้งอยู่บนความมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคม

เครือข่ายอนาคตไทยได้นำเสนอวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ใช้แนวคิดของความพอเพียงให้คนในสังคมได้เรียนรู้ผ่านสื่อรณรงค์อย่างเช่น ปฏิทิน คิดดี...มีตังค์ ที่จะมีข้อเสนอแนะและเทคนิคในการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรรอบตัวอย่างคุ้มค่าเป็นข้อความสั้นๆ ในทุกวัน ทั้งหมด 365 วัน เพื่อช่วยสร้างวิธีคิดใหม่ให้กับผู้ที่ใช้ปฏิทินที่จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด รวมทั้งแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ใช้ได้ประเมินสถานการณ์การเงินปัจจุบันของตนเองกับเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้ที่จำเป็นสำหรับวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี บวกกับการจัดทำคลิป Video ประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์แล้วในช่วงที่ผ่านมา และกำลังจะเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 นี้

“วิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ใช้แนวคิดของความพอเพียง เริ่มต้นเปลี่ยนจากความคิดที่มุ่งเน้นเรื่องความคุ้มค่า โดยไม่ลืมที่จะอยู่บนคุณธรรม และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของคนซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ คน ในทุกอาชีพ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการทำการเกษตรเท่านั้น ซึ่งเครือข่ายอนาคตไทยต้องการให้คนไทยในทุกกลุ่มอาชีพและกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจความพอเพียงที่แท้จริงที่เริ่มต้นออกมาจากตัวของเราเองในจุดยืนที่เราเป็นอยู่”

ลักษณะตัวอย่างของข้อแนะนำการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่มีอยู่ในปฏิทิน และแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ที่ผู้ใช้ปฏิทินสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตจริงได้นั้น มีทั้งข้อเสนอแนะวิธีการง่ายๆ ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น “ก่อนซักผ้าดูให้ดีมีเงินอยู่ไหม” เพื่อสร้างนิสัยความละเอียดถี่ถ้วนไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อย ข้อเสนอแนะให้รู้จักการใช้ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวแทนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง เช่น การใช้ผักผลไม้มามาสก์หน้าแทนการใช้ครีมราคาแพง ข้อเสนอแนะให้เน้นการพึ่งตนเอง เช่น การล้างรถด้วยตัวเอง การปลูกผักกินเอง การฝึกทำขนมกินเองซึ่งสามารถนำไปขายได้ด้วย และข้อเสนอแนะให้รู้จักการประหยัดพลังงาน เช่น การถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ซึ่งทุกข้อเสนอแนะล้วนส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะกลายมาเป็นเงินออมได้ โดยข้อเสนอแนะเหล่านี้จะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้ปฏิทินได้เกิดวิธีคิดใหม่ในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งตัวอย่างข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ถูกนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมผ่านคลิป Video ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางสื่อขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทยด้วย

          การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปี 2560 นอกจากมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางสื่อขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทยแล้ว สำหรับปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ยังได้มีการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า Facebook เครือข่ายอนาคตไทยโดยให้ผู้ร่วมสนุกได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ พร้อมส่งภาพการแชร์ในโลกโซเชียลกลับมาเพื่อรับปฏิทิน คิดดี...มีตังค์ และมีการตั้งจุดแสดงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อแลกรับปฏิทินในกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ภายในหน่วยงานขององค์กรสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทยทั้ง 112 หน่วยงานเพื่อรณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลด ละ ความฟุ้งเฟ้อ และเพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้ในวงกว้างของสังคมไทยพร้อมกันนี้ เครือข่ายอนาคตไทยจะได้จัดงานแถลงข่าว “อย่าให้ใครว่าไทย ตอน คิดดี...มีตังค์” เพื่อเปิดตัวสื่อรณรงค์ใหม่ของ ปี 2560 ในการกระตุ้นให้คนในสังคมใช้แนวคิดของความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          “คณะทำงานเครือข่ายอนาคตไทยคาดหวังว่าสื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปีนี้ ทั้งปฏิทินและแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ รวมทั้ง คลิป Video ประชาสัมพันธ์ที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์แล้ว รวมถึงภาพยนตร์โฆษณา (TVC) ที่กำลังจะเปิดตัวในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะส่งผลต่อการสร้างกระแสการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนชาวไทยในยุคนี้ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี” นายธาตรี กล่าว

ภารกิจของเครือข่ายอนาคตไทยในการสร้างกระแสรณรงค์เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยให้ไปสู่การลงมือทำ ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่พอเพียงยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะขยายเครือข่ายออกไปในทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างกว้างขวางเพื่อสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ วิธีการรับปฏิทิน และการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยได้ที่ Facebook "เครือข่ายอนาคตไทย" (https://www.facebook.com/เครือข่ายอนาคตไทย) และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ ได้แล้วที่ App Store / Play Store หรือ Scan QR Code เพื่อ Download Application


เปิดอ่าน 929