10 ปีพีไอเอ็ม ภูมิใจสร้างบัณฑิตReady to Work รุ่น 6

advertorial   1 มี.ค. 2560

...

“การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”  เป็นปรัชญาที่ตั้งมั่นของ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”  หรือ “พีไอเอ็ม”   สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550  เป็นต้นมา  สานการดำเนินงานด้านการศึกษาเป็นปีที่10   เพื่อมุ่งหวังเพื่อสร้างเยาวชนคนไทยและต่างชาติคุณภาพสู่สังคม   การันตีคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างบัณฑิตมาแล้วหลายรุ่น และรุ่นที่ 6  ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2558  ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษา ทุกคนล้วนมีความรู้และความสามารถจากกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education ที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญภาคทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติกับมืออาชีพและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก  โดยพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีนี้  ได้รับเกียรติท่านประธานในพิธีโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบันฯ ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ    

 

บัณฑิต “รุ่น 6” คุณภาพ “ไม่มีหก”  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 1,347 คน  ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, นิเทศศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม กับรอยยิ้มของผู้สำเร็จการศึกษาคือแรงผลักดันสำคัญให้ฟันเฟืองทุกส่วนในพีไอเอ็มเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทุ่มเททำงานเพื่อสร้างคนคุณภาพรุ่นต่อ ๆ  ไป ผ่าน 3 พันธกิจหลัก  คือ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือ Work-based Education  ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการ และองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ “ทศวรรษ” แห่งความยิ่งใหญ่ ในปัจจุบันพีไอเอ็มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมสายงานด้านธุรกิจอย่างหลากหลาย  สถาบันมุ่งสร้างความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ  ด้านการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการพัฒนาบุคลากร  โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย  ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งอาเซียนเต็มรูปแบบ และที่ขาดไม่ได้คือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (University of Networking) เน้นสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างครอบคลุมกว่า  26 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า และในปีการศึกษา 2560 นี้  สถาบันได้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยจะเปิดหลักสูตรเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา  อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ  เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างอนาคตของประเทศชาติอีกด้วย โดยระดับปริญญาตรี  ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 1 คณะ คือ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง และมีหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    

10 ปี 10 คณะ พีไอเอ็มเดินหน้าสู่ความเป็นสากล  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน   ASEAN’s LEADING Corporate University  สร้างสายพานการศึกษา “ ป้อน” คนสู่ตลาดแรงงานสากล  ด้วยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคอินเตอร์น้องใหม่ หนึ่งในหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยด้วยเนื้อหาที่ครบครัน ทันสมัย อีกทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายในที่แห่งนี้ ถือเป็นการเดินทางบนเส้นทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จตามที่วางไว้ พีไอเอ็มยังคงสานต่อพันธกิจก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งต่อไปอย่างเต็มรูปแบบ  เพิ่มกำลังการเติบโตบนรากฐานที่ปูทางด้านการศึกษาไว้อย่างมั่นคง   ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจากรั้วพีไอเอ็มคือผลงานที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเราได้ผลิตคนที่มีคุณภาพสู่สังคม ประเทศชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญ ส่งผลให้ชาติเกิดความเจริญงอกงามในทุกด้านต่อไป

 


เปิดอ่าน 1,479
Recommended ที่เกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวadvertorialฮิต