Satit PIM ตั้งเป้าเป็นมัธยมต้นแบบ สร้างเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลก

advertorial   14 ก.พ. 2560

...

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยม เปิดสอน ม.1-6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ แต่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ต่างชาติ (Native Speaker) รวมถึงเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาแนวใหม่ ทั้งจากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟินแลนด์ ให้การสนับสนุนและดูแลการจัดทำหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ตลอดจนการเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาถึง 3 ปี 

 

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนรู้โดยสัมผัสประสบการณ์จริงและเชื่อมโยงความรู้ให้นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลสู่ “การเรียนรู้เพื่อค้นหาความถนัดของตัวเอง” นอกจากนี้ยังมีวางกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและพร้อมทำงานในโลกอนาคต ถือเป็นการปูพื้นฐานความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคง ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวได้พัฒนาเป็นจุดเด่นของโรงเรียนสาธิต PIM ที่สำคัญคือ

  • เรียนแบบมีความสุข “กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
  • กระบวนการพัฒนาเด็กให้เป็นเลิศตามความถนัด
  • เน้นการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน)
  • ปลูกฝังทักษะบริหารจัดการ ทักษะชีวิต และคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ
  • เรียนในห้อง “ดิจิตอลคลาสรูม” ทุกห้องเรียน และใช้ไอทีในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
  • การสนับสนุนจาก “ฟินแลนด์” มาตรฐานการศึกษาระดับโลก

 

ทั้งหมดนี้คือนวัตกรรมทางการศึกษาระดับประเทศ ที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สร้างขึ้นเพื่อสร้างเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและจะเปิดรับสมัครรุ่นแรกเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โทร 02 837 1111

ปาลิตา (แอ้ม) 083 095 5197, ศิริรัตน์ (จอย) 081 440 1916, นิตยตา (ต้าร์) 088 606 4604

พรพจน์ (วุฒิ) 085 592 5339, บงกช (น้ำ) 087 780 6912


เปิดอ่าน 5,783
Advertorial ที่เกี่ยวข้อง
    5 อันดับข่าวadvertorialฮิต