การจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ

advertorial   23 ธ.ค. 2559

...

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และบูรณาการการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งจะจ่ายในปี 2560 จากเมืองพัทยา ในเดือนมกราคม กรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เทศบาล) ในเดือนสิงหาคม ตามลำดับ

 

การลงทะเบียนรับสิทธิต่างๆ ทำได้ง่ายๆ

  • ศึกษารายละเอียดและระยะเวลาของโครงการรับสวัสดิการจากภาครัฐ ว่าเราเป็นผู้มีสิทธิของโครงการ ดังกล่าวหรือไม่
  • จัดเตรียม
    - เอกสารให้ถุกต้องครบถ้วน
    - บัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับสวัสดิการ
  • ลงทะเบียนที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เปิดให้ลงทะเบียน เช่น เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เทศบาล) เป็นต้น

 

ภาครัฐโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิว่ามีความถุกต้อง เพื่อให้ตรงสิทธิ และส่งต่อข้อมูลให้กับกรมการปกครอง ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิต่อไป

 


เปิดอ่าน 5,406
5 อันดับข่าวadvertorialฮิต