“ซีพี ออลล์” เดินหน้าสร้างเยาวชนเก่งและดีสู่สังคม

advertorial   13 ธ.ค. 2559

มอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน

ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ  โดยในปีการศึกษา 2560 เตรียมงบประมาณกว่า 1,126 ล้านบาท จำนวน 10,600 ทุน มอบให้กับเยาวชนไทยได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่ากว่า 12 ปี ที่ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษา 3 แห่ง  คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological College : PAT), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute Of Management : PIM) โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฎิบัติงานจริงตลอดหลักสูตร  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันจบแล้วมีงานทำภายใต้แนวคิด “สร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

 “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรูปแบบทวิภาคีหรือการเรียนทฤษฎีควบคู่กับฝึกปฏิบัติงาน (Work-based Learning)  ตลอด 3 ปีการศึกษาแห่งแรกของเมืองไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอด 12 ปีที่ผ่านมาสามารถผลิตเยาวชนที่เก่งและดีไปแล้วกว่า 10,000 คน  คิดเป็นมูลค่าที่ให้ทุนการศึกษารวมกว่า 500 ล้านบาท  บาท และในปี 2560 นี้ ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ, วิทยาลัยอาชีวะเอกชนเครือข่าย ในสาขาธุรกิจค้าปลีกจำนวน 6,280 ทุน เป็นเงินกว่า 26 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม เมื่อปี 2550 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่ส่งเสริมนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ  ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์แบบ Work-based Education ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ Learning การเรียนรู้และการฝึกงานอย่างเข้มข้น, Teaching การสอนโดยอิงจากการปฏิบัติงานจริง และ Researching ด้านงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นประโยชน์  ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ Corporate University มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีศักยภาพด้านการทำงาน จบแล้วพร้อมทำงาน (Ready to Work) ปัจจุบันมีการเปิดสอน 10คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิทยาการจัดการ, นวัตกรรมการจัดการเกษตร, ศึกษาศาสตร์, การจัดการธุรกิจอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร และ การจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา รวม 6 รุ่น จำนวนกว่า 4,000 คน และกำลังศึกษาในระดับต่างๆ รวมกว่า 13,000 คน  ทุกคนมีความพร้อมในการทำงาน มีโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา เพราะผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติและการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเข้า ซึ่งในปี 2560 นี้บริษัทยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4,200 ทุน  ปริญญาโท 130 ทุน รวมมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท รวมแล้วในปี 2560  ซีพี ออลล์ เตรียมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับเยาวชนไทย จำนวนกว่า 10,610 ทุน เป็นเงินมูลค่ากว่า 1,126 ล้านบาท”  นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

“นางสาวครีรัตน์ ดวงแข” บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เกรดเฉลี่ย 3.99  ได้รับรางวัล “เพชรปัญญา” ระดับเหรียญทอง  ได้แบ่งปันความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่า  ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้ตั้งใจ ทุ่มเทและสนุกกับการเรียนมาก เพราะสถาบันแห่งนี้มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฎิบัติ ทำให้ได้เรียนรู้หลักการทำงานจริงไปพร้อมๆกัน  มีความรับผิดชอบและรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มาก วันที่เรียนจบก็จะรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้รับคุ้มค่ามาก สำหรับน้องๆคนใดที่สนใจ เชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการบูรณาการควบคู่กันไป คือการได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ รู้สึกภูมิใจที่จบจากที่นี่

ด้าน “นายราชันย์ ทาทอง”  ว่าที่บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ หรือพีไอเอ็ม เล่าว่า  ผมเป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน เป็นกำลังสำคัญหลักของครอบครัว  ตอนนั้นตั้งใจเพียงว่าจะต้องเรียนให้สูง เเละทำให้ครอบครัวภูมิใจให้ได้  จึงทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนมาโดยตลอดเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน  พอถึงช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต ที่จะต้องเรียนต่อปริญญาตรีจึงเริ่มมองหามหาวิทยาลัย และคิดไปถึงอนาคตหลังเรียนจบ   ความโชคดีของผมคือ ทราบว่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีทุนการศึกษาให้  ผมจึงคว้าโอกาสนี้ไว้  เเละสมัครเข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจ  สิ่งที่ผมชอบที่สุดในการเรียนที่นี่คือ"ประสบการณ์" หลายๆคนฟังเเล้วอาจจะบอกว่าธรรมดาที่ไหนก็มี เเต่สำหรับผมมันต่างกันโดยสิ้นเชิง  ที่นี่คือประสบการณ์ในโลกธุรกิจจริง ไม่ใช่เเค่การฝึกงาน แต่เราเปรียบเสมือนพนักงานที่ได้ทำงานในธุรกิจจริง เจอปัญหาต่างๆที่ต้องหาทางแก้ไข มีการวางแผน มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนที่ได้จาการฝึกปฏิบัติงานที่เซเว่น อีเลฟเว่น เพราะฉะนั้นนอกจากวิชาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยเเล้ว สิ่งที่มีค่าไม่เเพ้กันนั้นคือประสบการณ์จากที่ทำงาน  ที่ทำให้ผมมีเป้าหมายในชีวิต มีงานทำ มีอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ ชีวิตมีคุณค่า และสร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว 

 

การส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันนี้ เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติในอนาคต ซึ่งซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น  มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีแล้ว


เปิดอ่าน 1,871
Advertorial ที่เกี่ยวข้อง
    5 อันดับข่าวadvertorialฮิต